Onze statuten voor de DogRescue Association

MISSION

DogRescue wil de leefomstandigheden van de zwerfhonden van Roemenië, maar ook van de andere dieren in het land, veranderen en verbeteren. Door financiële subsidies en adoptie-activiteiten zal DogRescue's werkinspanning in de praktijk het verschil betekenen tussen leven en overleven voor zoveel mogelijk individuele dieren. Verder zijn de belangrijkste taken van DogRescue het bevorderen van opinievorming en het verspreiden van interesse en kennis binnen en buiten Zweden over de kwetsbaarheid van de Roemeense zwerfhonden.

STATUTEN
voor de vereniging zonder winstoogmerk DogRescue gevestigd in de gemeente Båstad, opgericht op 21 in maart 2010.

§ 1. Doel 
Het doel van de vereniging is om noodlijdende honden, vooral buiten Zweden, te helpen aan een beter leven door actief werk.

Sectie 2 Samenstelling 
De vereniging bestaat uit de natuurlijke personen die als leden in de vereniging zijn opgenomen. DogRescue is een vereniging zonder winstoogmerk zonder eigenbelang. De vereniging is politiek en religieus onafhankelijk.

3 § Besluitvormende instantie
Het beslissingsorgaan van de vereniging is de jaarvergadering, de extra jaarvergadering en het bestuur.

4 § Bedrijfstekening 
Het bedrijf van de vereniging is ondertekend door het bestuur en is tot nu toe. Indien mogelijk moet de vereniging 2-ondertekenaars hebben. Ondertekenaars van bedrijven kunnen overeenkomsten afzonderlijk op naam van de vereniging ondertekenen.

5 § Bedrijfs- en boekjaar 
Het fiscale jaar en het fiscale jaar van de vereniging omvatten een kalenderjaar.

6 § Statuutinterpretatie, etc. 
Als er enige twijfel bestaat over de interpretatie van deze statuten, of als zich gevallen voordoen die niet in de statuten zijn voorzien, zal de kwestie worden doorverwezen naar de volgende jaarlijkse vergadering. In dringende gevallen kan de raad beslissen. Een lid verbindt zich ertoe, door zijn lidmaatschap van de Vereniging, geen beroep bij het Gerecht in te stellen met betrekking tot de toepassing van deze statuten. Geschillen met betrekking tot de toepassing van de statuten zullen in plaats daarvan worden beslecht overeenkomstig de bepalingen van § 26.

7 § Statutenwijziging 
Om deze statuten te wijzigen, is een besluit per jaarvergadering met 2 / 3 meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen vereist. Voorstellen tot wijziging van de statuten kunnen schriftelijk worden ingediend door zowel het lid als het bestuur.

8 § Resolutie van de vereniging 
Voor ontbinding van de vereniging is een besluit vereist van de jaarvergadering met een 2/3 meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. Beslissingen tot ontbinding van de vereniging vermelden dat het vermogen van de vereniging zal worden aangewend voor een specifiek doel dat de honden bevordert tot de doelgroep van de vereniging, en waar en voor hoelang de documenten van de ontbonden vereniging enz. Zullen worden gearchiveerd.

LEDEN VAN DE VERENIGING

9 § Lidmaatschap 
Het lidmaatschap wordt verleend door de raad van bestuur of door de persoon aan wie de raad de beslissingsbevoegdheid heeft gedelegeerd. De aanvraag voor lidmaatschap kan alleen worden afgewezen als kan worden aangenomen dat de betrokkene het doel of de belangen van de vereniging zal schaden. De beslissing om de aanvraag voor lidmaatschap af te wijzen moet door het bestuur worden genomen.

10 § Intrekking 
Een lid dat wenst af te treden uit de vereniging zal dit schriftelijk melden aan het bestuur en wordt geacht de vereniging onmiddellijk te hebben verlaten. Betaalde lidmaatschapskosten worden niet terugbetaald, ongeacht het tijdstip van vertrek.

Paragraaf 11 Uitsluiting etc. 
Een lid mag om geen enkele reden van de vereniging worden uitgesloten, behalve dat hij heeft nagelaten de door de vereniging vastgestelde vergoedingen te betalen, de activiteiten of doeleinden van de vereniging heeft gedwarsboomd of de belangen van de vereniging duidelijk heeft geschaad.

12 § Rechten en verplichtingen van leden 
lid
- heeft het recht om deel te nemen aan bijeenkomsten die voor de leden worden georganiseerd (ledenvergadering).
- heeft recht op informatie over de activiteiten van de vereniging in de vorm van een ledenblad, website of dergelijke, en op inzage in bestuursnotulen.
- leeft de statuten en besluiten van de vereniging na.
- heeft bij ontbinding van de vereniging geen recht op een deel van het saldo of vermogen.

 

JAARLIJKSE VERGADERING EN EXTRA JAARLIJKSE VERGADERING

13 § Tijd en kennisgeving 
Is een voorstel gedaan voor een verandering van status, sluiting of fusie van de vereniging met een andere vereniging of haar leden
§ 13 De jaarlijkse vergadering, die het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging is, wordt echter tijdens de zomermaanden gehouden, uiterlijk vóór eind juni op de door het bestuur vastgestelde tijd en plaats.

14 § Voorstellen voor aangelegenheden die door de jaarvergadering moeten worden behandeld 
Zowel het lid als het bestuur kunnen voorstellen indienen die door de jaarvergadering moeten worden behandeld. Voorstellen van een lid moeten uiterlijk 2 weken voor de jaarvergadering bij het bestuur worden ingediend.

15 § Stemrechten en recht van mening en voorstel op jaarvergadering 
Lid dat het lidmaatschapsgeld uiterlijk 3 maanden vóór de jaarvergadering heeft betaald, en in gevallen waarin het lidmaatschap eindigt tijdens de periode 3 maanden vóór de jaarvergadering, zijn lidmaatschap tijdig verlengt en die 18 jaar heeft vervuld, heeft het recht om tijdens een vergadering te spreken, te stemmen en te stemmen. heeft het recht om te spreken en het recht om tijdens de vergadering een voorstel in te dienen.

16 § Besluitvorming 
De vergadering wordt bepaald door het aantal stemgerechtigde leden dat aanwezig is op de vergadering.

17 § Besluit en stemming 
Beslissingen worden genomen door middel van stemmen. Alle kwesties worden beslist met een absolute meerderheid, wat meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen betekent. Alle stemmen zijn open voor zover het bestuur / de leden niet beslissen over gesloten stemmen. Leden moeten ook een stem kunnen vragen.

18 § Geschikt 
Verkozen tot lid van het bestuur is een stemgerechtigd lid van de vereniging. Het bestuur heeft het recht om tijdens een gewone bestuursvergadering een nieuw lid in het bestuur te kiezen. Hij heeft een mandaat voor de volgende jaarvergadering en moet vervolgens worden herkozen.

Paragraaf 19 Zaken tijdens de jaarvergadering 
Tijdens de jaarvergadering worden het volgende besproken en vastgelegd:
- Bepaling van de stemlijst voor de vergadering.
Verkiezing van voorzitter en secretaris van de vergadering.
- Selectie van minutenregelaar en stemteller.
Vraag of de vergadering correct is aangekondigd.
- Goedkeuring van de agenda.
- het jaarverslag van het bestuur over het meest recente boekjaar.
- het bestuursverslag en de jaarrekening.
- Controle van het management van de Raad tijdens het laatste boekjaar / boekjaar.
Vraag naar kwijting van aansprakelijkheid voor het bestuur voor de periode waarop de controle betrekking heeft.
Bepaling van de vergoedingen van de vereniging, bijv. lidmaatschapsgelden.
- Vaststelling van het businessplan voor het komende boekjaar.
- Behandeling van de voorstellen van de Raad en tijdige ontvangen moties.
Verkiezing van de voorzitter van de vereniging voor een periode van 2 jaar en het aantal leden en plaatsvervangers waarvan de helft wordt gekozen in respectievelijk 1 en 2 jaar.
Besluiten met betrekking tot een groter financieel belang voor de vereniging of haar leden mogen niet worden genomen tenzij dit in de oproeping voor de vergadering is opgenomen.

20 § Extra jaarlijkse vergadering 
Het bestuur kan de leden oproepen voor een extra jaarvergadering.
De raad van bestuur is verplicht een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer de auditor of ten minste een tiende van de stemgerechtigde leden van de vereniging hierom vraagt. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk worden geschreven en de redenen voor het verzoek bevatten. Wanneer het bestuur een geldig verzoek voor een extra jaarlijkse vergadering heeft ontvangen, moet het een dergelijke vergadering binnen 4 weken aankondigen die binnen 2 maanden na het ontvangen verzoek zal worden gehouden. Op een extra jaarvergadering kunnen alleen degenen die de vergadering hebben geleid tot behandeling worden toegelaten. Als stemrechten en stemrechten op een buitengewone jaarlijkse vergadering van toepassing zijn, wat wordt gezegd in § 15 § en 16 §.

ACCOUNTANT 

21 § Revisie 
De auditor of andere persoon die voor de audit is benoemd, heeft het recht om continu de rekeningen van de vereniging, de jaarvergadering en de notulen van de raad en andere documenten te controleren. De rekeningen van de vereniging moeten ten minste één maand vóór de jaarvergadering beschikbaar zijn. De auditor of een andere aangestelde persoon moet de administratie en rekeningen van de raad van bestuur van het meest recente fiscale en financiële jaar beoordelen en het auditrapport uiterlijk 14 dagen vóór de jaarvergadering bij de raad van bestuur indienen.

VERKIEZING 

22 § Verkiezingscommissie
Het benoemingscomité / plaatsvervangende leden moeten hun voorstel uiterlijk 2 weken vóór de jaarvergadering aan het bestuur voorleggen aan de vereniging. De vereniging zal dan ook ontvangen voorstellen uiterlijk op 2 weken vóór de jaarvergadering op een toegankelijke plaats presenteren aan de leden.

BOARD 

23 § Samenstelling 
Het bestuur bestaat uit de voorzitter en minimaal 2, maximaal 7, andere leden en maximaal 4 afgevaardigden. In het geval dat een lid wordt verhinderd, zal de plaatsvervanger zijn plaats innemen. Het lid heeft het recht om zelf te kiezen welke plaatsvervanger als vervanging zal dienen. Tijdens de jaarvergadering hebben bestuursleden en afgevaardigden het recht om te spreken, het stemrecht en het stemrecht op dezelfde manier als de leden van de vereniging. Tijdens bestuursvergaderingen hebben afgevaardigden het recht om te spreken en het recht om een ​​voorstel in te dienen. Het stemrecht is van toepassing indien een lid wordt verhinderd als een plaatsvervanger zijn of haar plaats betreedt.

24 § Taken van het bestuur 
Wanneer de jaarvergadering niet wordt verzameld, is het bestuur het beslissingsorgaan van de vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de activiteiten van de vereniging in overeenstemming met vastgestelde plannen en behartigt de belangen van de leden. Het is de verantwoordelijkheid van de raad om met name:
- ervoor zorgen dat de regels die van toepassing zijn op de vereniging worden nageleefd,
- besluiten van de jaarvergadering af te dwingen,
- plannen, leiden en verspreiden van het werk binnen de vereniging,
- verantwoordelijk zijn voor en beheren van de fondsen van de vereniging,
- rekeningen enz. indienen bij de auditor in overeenstemming met sectie 21,
- voorbereiden jaarvergadering

de voorzitter
- is de officiële vertegenwoordiger van de vereniging,
- leidt de onderhandelingen en werkzaamheden van de raad
- ziet erop toe dat de statuten en andere regels van de vereniging worden nageleefd.
Als de voorzitter wordt verhinderd, treedt de vice-voorzitter in de plaats van de voorzitter.

secretaresse
- roept de vergaderingen bijeen en bezorgt het bestuur ruim voor de vergadering een agenda,
- voor notulen van bestuursvergaderingen,
- is verantwoordelijk voor het documenteren van de geschiedenis van de vereniging,
- beheert notulen, brieven, etc.
- zorgt ervoor dat genomen beslissingen worden gehandhaafd,
- uitgaande documenten ondertekenen, tenzij het bestuur anders beslist,
- stelt jaarlijks voorstellen op voor het jaarverslag voor de vereniging.

penningmeester
- verantwoordelijk voor door voorzitter. gecertificeerde betalingen en zorgt ervoor dat vorderingen worden geïnd,
- voor een boekje met de rekeningen van de vereniging en het andere bestuur hierover informeren,
- stelt de jaarrekening op.

25 § Kennisgeving, besluitvorming en stemming 
De raad vergadert op kennisgeving van de voorzitter, volgens een eerder besluit of ten minste de helft van het aantal gevraagde leden / plaatsvervangers. Alle beslissingen vereisen dat ten minste de helft van alle leden van de Raad instemt met de beslissing. Bij hetzelfde aantal stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem. In dringende gevallen kan de voorzitter beslissen dat de zaken worden beslist door telefonisch of per e-mail te stemmen. In dit geval wordt dit op de volgende vergadernotulen gerapporteerd. Van de vergadering worden notulen gemaakt. De notulen worden aangepast door de voorzitter en een minuutinsteller, of twee minuten door de voorzitter ingesteld. Afwijkende zinnen worden in de notulen opgenomen.

26 § Echtscheidingsclausule 
Een geschil in een geschil tussen een lid en de vereniging mag niet voor de algemene rechter worden gebracht. Een dergelijk geschil zal, behalve in gevallen waarin een andere bijzondere regeling in de statuten is voorzien, worden beslecht door middel van onpartijdige externe arbiters. Elke partij is verantwoordelijk voor zijn eigen kosten en voor de kosten van de aangestelde arbiter.

 

0