Statutele noastre pentru Asociația DogRescue

MISIUNE

DogRescue vrea să schimbe și să îmbunătățească condițiile de viață ale câinilor vagabonzi ai României, dar și a celorlalte animale din țară. Prin subvenții financiare și activități de adopție, efortul de lucru al DogRescue va însemna în practică diferența dintre viață și supraviețuire pentru cât mai multe animale individuale. Mai mult, principalele sarcini ale DogRescue sunt promovarea formării de opinii și răspândirea interesului și cunoștințelor din Suedia și din afara sa despre vulnerabilitatea câinilor vagabonzi români.

DISPOZIȚII GENERALE

1 § Scopul
Scopul asociației este de a ajuta câinii în dificultate, în special în afara Suediei, la o viață mai bună prin muncă activă.

2 § Compoziție
Asociația este formată din persoane fizice care au fost incluse în asociație ca membri. DogRescue este o asociație nonprofit fără niciun interes de sine. Asociația este independentă din punct de vedere politic și religios.

3 § Organismul decizional
Organul decizional al asociației este reuniunea anuală, ședința anuală suplimentară și consiliul.

4 § Desen de companie
Compania asociației este semnată de consiliu și este până acum. Dacă este posibil, asociația ar trebui să aibă semnatari ai companiei 2. Semnatarii companiei pot semna acorduri individual în numele asociației.

5 § Anul comercial și financiar
Anul fiscal și anul fiscal al asociației cuprind un an calendaristic.

6 § Interpretarea statutului etc.
Dacă există vreo îndoială cu privire la interpretarea acestor statuturi sau dacă apar cazuri care nu sunt prevăzute în statut, problema va fi sesizată la următoarea ședință anuală. În cazuri urgente, problema poate fi decisă de către consiliu. Un membru se obligă, prin apartenența sa la Asociație, să nu inițieze o acțiune în fața Tribunalului cu privire la aplicarea acestor statut. Controalele privind aplicarea statutului se soluționează în conformitate cu dispozițiile § 26.

7 § Modificarea statutului
Pentru a modifica aceste statuturi, este necesară o decizie prin reuniunea anuală cu majoritatea 2 / 3 a numărului de voturi exprimate. Propunerile de modificare a statutului pot fi prezentate în scris atât de către membru, cât și de către consiliu.

8 § Rezoluția asociației
Rezolvarea asociației necesită decizia reuniunii anuale cu majoritatea 2 / 3 a numărului de voturi exprimate. Deciziile privind dizolvarea asociației trebuie să spună, în parte, că bunurile asociației vor fi utilizate într-un scop specific care promovează câinii pe care asociația îi are ca grup țintă, precum și unde și cât timp vor fi depuse documentele asociației dizolvate etc.

MEMBRILE ASOCIĂRII

9 § Calitatea de membru
Calitatea de membru este acordată de Consiliul de administrație sau de persoana căreia Consiliul a delegat puterea decizională. Cererea de membru poate fi respinsă numai dacă se poate presupune că persoana în cauză va contracara scopului sau intereselor asociației. Decizia de respingere a cererii de membru trebuie luată de către consiliu.

10 § Retragere
Un membru care dorește să demisioneze din asociație va anunța consiliul în scris și se consideră că a părăsit imediat asociația. Taxele de membru plătite nu sunt rambursate indiferent de ora plecării.

11 § Excludere mm
Un membru nu poate fi exclus din asociație pentru alt motiv decât faptul că a neglijat să plătească comisioanele decise de asociație, a zădărnicit activitățile sau scopurile asociației sau, evident, a deteriorat interesele asociației.

12 § Drepturile și obligațiile membrilor
membru
- au dreptul să participe la ședințele organizate pentru membri (ședința membrilor).
- are dreptul la informații despre activitățile asociației sub formă de pagini de membru, site-ul web sau altele similare și să aibă acces la procesele verbale ale consiliului.
- trebuie să respecte statutele și deciziile asociației.
- nu are dreptul la o parte din exploatație sau proprietate la dizolvarea asociației.

REUNIUNE ANUALĂ ȘI ADUNERE ANUALĂ EXTRA

13 § Timp și notificare
S-a făcut o propunere pentru schimbarea statutului, închiderea sau fuziunea asociației cu o altă asociație sau cu membrii acesteia
§ 13 Ședința anuală, care este cel mai înalt organism decizional al asociației, are loc totuși în lunile de vară, cel târziu înainte de sfârșitul lunii iunie, la ora și locul determinate de consiliu.

14 § Propuneri de chestiuni care trebuie luate în considerare de ședința anuală
Atât membrul, cât și consiliul de administrație pot depune propuneri care vor fi luate în considerare în ședința anuală. Propunerile unui membru trebuie să fie prezentate comitetului cu cel mult 2 săptămâni înainte de ședința anuală.

15 § Drepturile de vot și dreptul de opinie și propunere în ședința anuală
Membrul care a plătit cotizația de membru cu cel puțin 3 luni înainte de ședința anuală și în cazurile în care calitatea de membru se încheie în perioada 3 luni înainte de adunarea anuală, în timp își reînnoiește calitatea de membru și care a împlinit 18 ani, au dreptul să vorbească, să voteze și să voteze la o ședință. are dreptul de a vorbi și dreptul de a propune în cadrul ședinței.

16 § Luarea deciziilor
Ședința este decisă de numărul membrilor prezenți la vot.

17 § Decizie și vot
Deciziile se iau prin vot. Toate problemele sunt luate cu majoritate absolută, ceea ce înseamnă mai mult de jumătate din numărul de voturi exprimate. Toate voturile sunt deschise în măsura în care consiliul / membrii nu decid asupra votului închis. Membrii ar trebui, de asemenea, să poată solicita votul.

18 § Eligibilitate
Ales în Consiliu este membru votant al asociației. Consiliul de administrație are dreptul de a alege un nou membru în cadrul consiliului de administrație în ședința ordinară. El are un mandat pentru următoarea ședință anuală și trebuie apoi reales.

19 § Probleme la ședința anuală
În cadrul ședinței anuale, se discută și se înregistrează următoarele:
- Determinarea duratei de vot pentru ședință.
- Alegerea președintelui și secretarului pentru ședință.
- Selectarea reglatorilor de protocoale și a contoarelor vocale.
- Întrebați dacă ședința a fost anunțată corect.
- Aprobarea ordinii de zi.
- Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar trecut.
- Raportul și raportarea financiară a Consiliului de Administrație.
- Auditul conducerii consiliului în cursul celui mai recent exercițiu financiar / financiar.
- Emiterea descărcării de gestiune din partea Consiliului de administrație pe toată durata auditului.
- Determinarea taxelor de asociere, de ex. taxe.
- Stabilirea unui plan de afaceri pentru anul financiar următor.
- Luarea în considerare a propunerilor Consiliului și a propunerilor primite în timp util. -
- Alegerea președintelui asociației pentru o perioadă de 2 ani și numărul de membri și supleanți în care jumătate aleg în anii 1, respectiv 2.
Deciziile privind importanța financiară mai mare pentru asociație sau membrii acesteia nu pot fi luate decât dacă sunt incluse în avizul reuniunii.

20 § Ședință anuală suplimentară
Consiliul poate chema membrii pentru o ședință anuală suplimentară.
Consiliul este obligat să convoace o ședință extraordinară atunci când auditorul sau cel puțin o zecime din membrii votanți ai Asociației o solicită. O astfel de cerere trebuie să fie scrisă în scris și să conțină motivele cererii. Când Consiliul de administrație a primit o solicitare valabilă pentru o ședință anuală suplimentară, trebuie să anunțe o astfel de ședință în săptămânile 4 care va avea loc în termen de 2 luni de la cererea primită. La o ședință anuală suplimentară, doar cei care au condus întâlnirea pot fi admiși la tratament. Dacă se aplică drepturile de vot și drepturile de vot la o ședință anuală extraordinară, ceea ce se spune în § 15 § și 16 §.

ACCOUNTANT

21 § Revizuirea
Auditorul sau orice altă persoană desemnată pentru audit are dreptul de a revizui continuu conturile asociației, procesul-verbal de ședință anuală și consiliul de administrație și alte documente. Conturile asociației trebuie depuse cu cel puțin o lună înainte de ședința anuală. Auditorul sau orice altă persoană desemnată trebuie să examineze administrarea și contabilitatea consiliului pentru cel mai recent exercițiu fiscal și financiar, precum și să prezinte un raport de audit Consiliului cel târziu cu 14 zile înainte de ședința anuală.

ALEGERILOR

22 § Comitetul electoral
Comitetul de nominalizare / membrii supleanți trebuie să prezinte asociației propunerea către comitetul cu cel puțin 2 săptămâni înainte de ședința anuală. Apoi, asociația va prezenta, de asemenea, propunerile primite într-un loc accesibil membrilor până cel puțin 2 săptămâni înainte de ședința anuală.

BOARD

23 § Compoziție
Consiliul de administrație este format din președinte și un minimum de 2, un maxim de 7, alți membri și un maxim de deputați 4. În cazul în care un membru este împiedicat, supleantul îi va lua locul. Membrul are dreptul să aleagă singur care supleant va servi ca substitut. În cadrul ședinței anuale, membrii consiliului și deputații au dreptul de a vorbi, dreptul de vot și dreptul de vot în același mod ca și membrii asociației. La ședințele consiliului de administrație, deputații au dreptul de a vorbi și dreptul de a propune. Dreptul de vot se aplică în cazul în care un membru este împiedicat dacă un supleant intră în locul său.

24 § Atribuțiile consiliului
Când adunarea anuală nu este adunată, consiliul este organul decizional al asociației. Consiliul de administrație este responsabil pentru activitățile asociației în conformitate cu planurile stabilite și protejează interesele membrilor. Este responsabilitatea consiliului de administrație, în special:
- să asigure respectarea regulilor aplicabile asociației;
- execută deciziile luate de ședința anuală;
- planificați, gestionați și distribuiți activitatea în cadrul asociației;
- să fie responsabil și să gestioneze fondurile asociației;
- să furnizeze auditorului conturi etc. în conformitate cu § 21,
- pregătește-te pentru ședința anuală

preşedintele
- este reprezentantul oficial al asociației;
- conduce negocierile și lucrările consiliului
- trebuie să monitorizeze respectarea statutelor asociației și a altor reguli.
Dacă președintele este împiedicat, vicepreședintele va intra în locul președintelui.

secretar
- solicită reuniuni și oferă Consiliului o agendă cu mult timp înainte de ședință;
- pentru minute de ședințe ale consiliului de administrație,
- răspunde de documentarea istoriei asociației;
- gestionează protocoale, scrisori etc.
- asigură luarea deciziilor;
- să semneze documentele de ieșire, cu excepția cazului în care comitetul decide altfel;
- întocmește anual o propunere de raport de activitate pentru asociație.

trezorier
- responsabil pentru președinție plăți certificate și asigură colectarea creanțelor;
- pentru o carte a conturilor asociației și informează celălalt consiliu cu privire la aceasta,
- întocmește situații financiare anual.

25 § Observație, luarea deciziilor și votarea
Consiliul se întrunește la preavizul președintelui, în conformitate cu o decizie anterioară sau când solicită cel puțin jumătate din numărul membrilor / supleanților. Toate deciziile impun ca cel puțin jumătate dintre membrii consiliului să fie de acord cu decizia. La același număr de voturi, președintele are votul de votare. În cazuri urgente, președintele poate decide că problemele vor fi luate prin vot prin telefon sau e-mail. În acest caz, acest lucru va fi raportat în procesul-verbal al ședinței următoare. Procesele-verbale sunt luate la ședință. Procesele-verbale sunt ajustate de către scaun și de un minut de ajustare sau de două minute, care sunt numite de către președinte. Propozițiile anormale se înregistrează în procesul-verbal.

26 § Clauza de divort
Un litigiu într-o dispută între un membru și asociație nu trebuie introdus în fața instanței generale. O astfel de dispută, cu excepția cazurilor în care un alt acord special este prevăzut în statut, se soluționează cu ajutorul unor arbitri terți imparțiali. Fiecare parte este responsabilă pentru propriile costuri, precum și pentru costurile arbitrului numit.

STATUT

pentru asociația non-profit DogRescue cu sediul în municipiul Båstad, constituită pe 21 în martie 2010.

0