Statutele noastre pentru Asociația DogRescue

MISIUNE

DogRescue vrea să schimbe și să îmbunătățească condițiile de viață ale câinilor vagabonzi ai României, dar și a celorlalte animale din țară. Prin subvenții financiare și activități de adopție, efortul de lucru al DogRescue va însemna în practică diferența dintre viață și supraviețuire pentru cât mai multe animale individuale. Mai mult, principalele sarcini ale DogRescue sunt promovarea formării de opinii și răspândirea interesului și cunoștințelor din Suedia și din afara sa despre vulnerabilitatea câinilor vagabonzi români.

STATUT
pentru asociația non-profit DogRescue cu sediul în municipiul Båstad, constituită pe 21 în martie 2010.

§ 1. Scop 
Scopul asociației este de a ajuta câinii în dificultate, în special în afara Suediei, la o viață mai bună prin muncă activă.

Secțiunea 2 Compoziție 
Asociația este formată din persoane fizice care au fost incluse în asociație ca membri. DogRescue este o asociație nonprofit fără niciun interes de sine. Asociația este independentă din punct de vedere politic și religios.

3 § Organismul decizional
Organul decizional al asociației este reuniunea anuală, ședința anuală suplimentară și consiliul.

4 § Desen de companie 
Compania asociației este semnată de consiliu și este până acum. Dacă este posibil, asociația ar trebui să aibă semnatari ai companiei 2. Semnatarii companiei pot semna acorduri individual în numele asociației.

5 § Anul comercial și financiar 
Anul fiscal și anul fiscal al asociației cuprind un an calendaristic.

6 § Interpretarea statutului etc. 
Dacă există vreo îndoială cu privire la interpretarea acestor statuturi sau dacă apar cazuri care nu sunt prevăzute în statut, problema va fi sesizată la următoarea ședință anuală. În cazuri urgente, problema poate fi decisă de către consiliu. Un membru se obligă, prin apartenența sa la Asociație, să nu inițieze o acțiune în fața Tribunalului cu privire la aplicarea acestor statut. Controalele privind aplicarea statutului se soluționează în conformitate cu dispozițiile § 26.

7 § Modificarea statutului 
Pentru a modifica aceste statuturi, este necesară o decizie prin reuniunea anuală cu majoritatea 2 / 3 a numărului de voturi exprimate. Propunerile de modificare a statutului pot fi prezentate în scris atât de către membru, cât și de către consiliu.

8 § Rezoluția asociației 
Pentru dizolvarea asociației, o decizie este necesară de către adunarea anuală cu o majoritate de 2/3 din numărul de voturi exprimate. Deciziile privind dizolvarea asociației trebuie să precizeze că activele asociației vor fi utilizate într-un scop specific care promovează câinii grupul țintă al asociației și unde și pentru cât timp vor fi arhivate documentele asociației dizolvate etc.

MEMBRILE ASOCIĂRII

9 § Calitatea de membru 
Calitatea de membru este acordată de Consiliul de administrație sau de persoana căreia Consiliul a delegat puterea decizională. Cererea de membru poate fi respinsă numai dacă se poate presupune că persoana în cauză va contracara scopului sau intereselor asociației. Decizia de respingere a cererii de membru trebuie luată de către consiliu.

10 § Retragere 
Un membru care dorește să demisioneze din asociație va anunța consiliul în scris și se consideră că a părăsit imediat asociația. Taxele de membru plătite nu sunt rambursate indiferent de ora plecării.

Secțiunea 11 Excludere etc. 
Un membru nu poate fi exclus din asociație pentru alt motiv decât faptul că a neglijat să plătească comisioanele decise de asociație, a zădărnicit activitățile sau scopurile asociației sau, evident, a deteriorat interesele asociației.

12 § Drepturile și obligațiile membrilor 
membru
- are dreptul de a participa la întâlnirile organizate pentru membri (întâlnirea membrilor).
- are dreptul la informații despre activitățile asociației sub forma unei reviste de membru, a unui site web sau similar, și de a avea acces la procesele verbale ale consiliului.
- trebuie să respecte statutul și deciziile asociației.
- nu are dreptul la o parte din sold sau proprietate la dizolvarea asociației.

 

REUNIUNE ANUALĂ ȘI ADUNERE ANUALĂ EXTRA

13 § Timp și notificare 
S-a făcut o propunere pentru schimbarea statutului, închiderea sau fuziunea asociației cu o altă asociație sau cu membrii acesteia
§ 13 Ședința anuală, care este cel mai înalt organism decizional al asociației, are loc totuși în lunile de vară, cel târziu înainte de sfârșitul lunii iunie, la ora și locul determinate de consiliu.

14 § Propuneri de chestiuni care trebuie luate în considerare de ședința anuală 
Atât membrul, cât și consiliul de administrație pot depune propuneri care vor fi luate în considerare în ședința anuală. Propunerile unui membru trebuie să fie prezentate comitetului cu cel mult 2 săptămâni înainte de ședința anuală.

15 § Drepturile de vot și dreptul de opinie și propunere în ședința anuală 
Membrul care a plătit cotizația de membru cu cel puțin 3 luni înainte de ședința anuală și în cazurile în care calitatea de membru se încheie în perioada 3 luni înainte de adunarea anuală, în timp își reînnoiește calitatea de membru și care a împlinit 18 ani, au dreptul să vorbească, să voteze și să voteze la o ședință. are dreptul de a vorbi și dreptul de a propune în cadrul ședinței.

16 § Luarea deciziilor 
Ședința este decisă de numărul membrilor prezenți la vot.

17 § Decizie și vot 
Deciziile se iau prin vot. Toate problemele sunt luate cu majoritate absolută, ceea ce înseamnă mai mult de jumătate din numărul de voturi exprimate. Toate voturile sunt deschise în măsura în care consiliul / membrii nu decid asupra votului închis. Membrii ar trebui, de asemenea, să poată solicita votul.

18 § Eligibilitate 
Ales în Consiliu este membru votant al asociației. Consiliul de administrație are dreptul de a alege un nou membru în cadrul consiliului de administrație în ședința ordinară. El are un mandat pentru următoarea ședință anuală și trebuie apoi reales.

Secțiunea 19 Probleme la reuniunea anuală 
În cadrul ședinței anuale, se discută și se înregistrează următoarele:
- Stabilirea listei de vot pentru ședință.
Alegerea președintelui și secretarului pentru ședință.
- Selectarea reglatorului de minute și a contoarelor.
Întrebați dacă întâlnirea a fost anunțată corect.
- Aprobarea Agendei.
- Raportul anual al Consiliului pentru cel mai recent exercițiu financiar.
- Raportul de administrare și situațiile financiare ale Consiliului.
- Auditul conducerii consiliului în cursul celui mai recent exercițiu financiar / exercițiu financiar.
Întrebare despre răspunderea pentru consiliul pentru perioada la care se referă auditul.
Determinarea onorariilor asociației, de ex. taxe de membru.
- Adoptarea planului de afaceri pentru exercițiul financiar următor.
- Examinarea propunerilor consiliului și a propunerilor primite în timp util.
Alegerea președintelui asociației pentru o perioadă de 2 ani și numărul membrilor și deputaților în care jumătate sunt aleși în 1 și respectiv 2 ani.
Deciziile privind importanța financiară mai mare pentru asociație sau membrii acesteia nu pot fi luate decât dacă sunt incluse în avizul reuniunii.

20 § Ședință anuală suplimentară 
Consiliul poate chema membrii pentru o ședință anuală suplimentară.
Consiliul este obligat să convoace o ședință extraordinară atunci când auditorul sau cel puțin o zecime din membrii votanți ai Asociației o solicită. O astfel de cerere trebuie să fie scrisă în scris și să conțină motivele cererii. Când Consiliul de administrație a primit o solicitare valabilă pentru o ședință anuală suplimentară, trebuie să anunțe o astfel de ședință în săptămânile 4 care va avea loc în termen de 2 luni de la cererea primită. La o ședință anuală suplimentară, doar cei care au condus întâlnirea pot fi admiși la tratament. Dacă se aplică drepturile de vot și drepturile de vot la o ședință anuală extraordinară, ceea ce se spune în § 15 § și 16 §.

ACCOUNTANT 

21 § Revizuirea 
Auditorul sau orice altă persoană desemnată pentru audit are dreptul de a revizui continuu conturile asociației, procesul-verbal de ședință anuală și consiliul de administrație și alte documente. Conturile asociației trebuie depuse cu cel puțin o lună înainte de ședința anuală. Auditorul sau orice altă persoană desemnată trebuie să examineze administrarea și contabilitatea consiliului pentru cel mai recent exercițiu fiscal și financiar, precum și să prezinte un raport de audit Consiliului cel târziu cu 14 zile înainte de ședința anuală.

ALEGERILOR 

22 § Comitetul electoral
Comitetul de nominalizare / membrii supleanți trebuie să prezinte asociației propunerea către comitetul cu cel puțin 2 săptămâni înainte de ședința anuală. Apoi, asociația va prezenta, de asemenea, propunerile primite într-un loc accesibil membrilor până cel puțin 2 săptămâni înainte de ședința anuală.

BOARD 

23 § Compoziție 
Consiliul de administrație este format din președinte și un minimum de 2, un maxim de 7, alți membri și un maxim de deputați 4. În cazul în care un membru este împiedicat, supleantul îi va lua locul. Membrul are dreptul să aleagă singur care supleant va servi ca substitut. În cadrul ședinței anuale, membrii consiliului și deputații au dreptul de a vorbi, dreptul de vot și dreptul de vot în același mod ca și membrii asociației. La ședințele consiliului de administrație, deputații au dreptul de a vorbi și dreptul de a propune. Dreptul de vot se aplică în cazul în care un membru este împiedicat dacă un supleant intră în locul său.

24 § Atribuțiile consiliului 
Când adunarea anuală nu este adunată, consiliul este organul decizional al asociației. Consiliul de administrație este responsabil pentru activitățile asociației în conformitate cu planurile stabilite și protejează interesele membrilor. Este responsabilitatea consiliului de administrație, în special:
- să se asigure că regulile aplicabile asociației sunt respectate;
- executarea deciziilor luate de reuniunea anuală;
- planificați, conduceți și distribuiți lucrările în cadrul asociației;
- să fie responsabil și să gestioneze fondurile asociației;
- trimite conturi etc. către auditor în conformitate cu secțiunea 21;
- pregătiți întâlnirea anuală

preşedintele
- este reprezentantul oficial al asociației,
- va conduce negocierile și lucrările consiliului
- va monitoriza respectarea statutelor asociației și a altor reguli.
Dacă președintele este împiedicat, vicepreședintele va intra în locul președintelui.

secretar
- convoacă ședințele și oferă consiliului de administrație o ordine de zi cu mult înainte de ședință;
- pentru procesele-verbale ale ședințelor consiliului,
- este responsabil pentru documentarea istoriei asociației,
- gestionează minute, scrisori etc.
- se asigură că deciziile luate au fost puse în aplicare,
- semnează documentele de ieșire, cu excepția cazului în care consiliul decide altfel;
- pregătește anual propuneri pentru raportul anual pentru asociație.

trezorier
- responsabil de președinte. plăți certificate și asigură colectarea creanțelor,
- pentru o carte a conturilor asociației și informați celălalt consiliu despre aceasta,
- întocmește situații financiare anuale.

25 § Observație, luarea deciziilor și votarea 
Consiliul se întrunește la preavizul președintelui, în conformitate cu o decizie anterioară sau când solicită cel puțin jumătate din numărul membrilor / supleanților. Toate deciziile impun ca cel puțin jumătate dintre membrii consiliului să fie de acord cu decizia. La același număr de voturi, președintele are votul de votare. În cazuri urgente, președintele poate decide că problemele vor fi luate prin vot prin telefon sau e-mail. În acest caz, acest lucru va fi raportat în procesul-verbal al ședinței următoare. Procesele-verbale sunt luate la ședință. Procesele-verbale sunt ajustate de către scaun și de un minut de ajustare sau de două minute, care sunt numite de către președinte. Propozițiile anormale se înregistrează în procesul-verbal.

26 § Clauza de divort 
Un litigiu într-o dispută între un membru și asociație nu trebuie introdus în fața instanței generale. O astfel de dispută, cu excepția cazurilor în care un alt acord special este prevăzut în statut, se soluționează cu ajutorul unor arbitri terți imparțiali. Fiecare parte este responsabilă pentru propriile costuri, precum și pentru costurile arbitrului numit.

 

0