Våra Stadgar för föreningen DogRescue

VERKSAMHETSIDÉ

DogRescue vill förändra och förbättra livsvillkoren för Rumäniens herrelösa hundar men också landets övriga djur. Genom ekonomiska bidrag och adoptionsverksamhet ska DogRescues arbetsinsats i praktiken innebära skillnaden mellan levnad och överlevnad för så många individuella djur som möjligt. Vidare ingår det i DogRescues huvuduppgifter att verka opinionsbildande samt att sprida intresse och kunskap i och utanför Sverige om de rumänska herrelösa hundarnas utsatthet.

STADGAR
för den ideella föreningen DogRescue med hemort i Båstad kommun, bildad den 21 mars 2010.

1 § Ändamål 
Föreningens ändamål är att genom aktivt arbete hjälpa nödställda hundar främst utanför Sveriges gränser till ett bättre liv

2 § Sammansättning 
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. DogRescue är en ideell förening utan eget vinstintresse. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

3 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av styrelsen samt är tillsvidare. Om möjligt ska föreningen ha 2 firmatecknare. Firmatecknarna får teckna avtal enskilt i föreningens namn.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar ett kalenderår.

6 § Stadgetolkning m. m. 
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 26 §.

7 § Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med 2/3 majoritet av antalet angivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Upplösning av föreningen 
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med 2/3 majoritet av antalet angivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt ändamål som främjar de hundar föreningen har som målgrupp, dels var och hur länge den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

9 § Medlemskap 
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

10 § Utträde 
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej oavsett tidpunkt för utträdet.

11 § Uteslutning m m 
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

12 § Medlems rättigheter och skyldigheter 
Medlem
– har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna (medlemsmöte).
– har rätt till information om föreningens verksamhet i form av medlemsblad, hemsida eller liknande, samt att få ta del av styrelseprotokoll.
– skall följa föreningens stadgar och beslut.
– har inte rätt till del av behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

 

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

13 § Tidpunkt och kallelse 
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller dess medlemmar
§ 13 Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls under sommarmånaderna dock senast före utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.

15 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmöte 
Medlem som har betalat medlemsavgifter senast 3 mån före årsmötet, samt i de fall när medlemskapet upphör under tiden 3 månader före årsmötet, i tid förnyar sitt medlemskap, och som fyllt 18 år har yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt på möte.Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt och förslagsrätt på mötet.

16 § Beslutsförhet 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

17 § Beslut och omröstning 
Beslut fattas genom votering. Alla frågor avgörs genom absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet angivna röster. All röstning sker öppet såtillvida att styrelsen/medlemmarna inte beslutar om sluten votering. Medlem ska även kunna begära rösträkning.

18 § Valbarhet 
Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem av föreningen. Styrelsen har rätt att vid ordinarie styrelsemöte välja in ny medlem i styrelsen. Denne har mandatperiod till nästa årsmöte och måste därefter omväljas.

19 § Ärenden vid årsmötet 
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
– Fastställande av röstlängd för mötet.
– Val av ordförande och sekreterare för mötet.
– Val av protokolljusterare och rösträknare.
– Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
– Godkännande av dagordning.
– Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
– Styrelsens förvaltningsberättelse samt ekonomisk redovisning.
– Revision över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
– Fastställande av föreningens avgifter, t.ex. medlemsavgifter.
– Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
– Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.–
– Val av föreningens ordförande för en tid av 2 år samt antalet ledamöter och suppleanter där hälften välj på 1 respektive2 år.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

20 § Extra årsmöte 
Styrelsen kan kalla medlemmarna till ett extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en giltig begäran om extra årsmöte skall den inom 4 veckor utlysa ett sådant möte att hållas inom 2 månader från erhållen begäran. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt och beslutsmässighet på extra årsmöte gäller vad som sägs i 15 § och 16 §.

REVISOR 

21 § Revision 
Revisor eller annan för revision utsedd person har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara denne tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisor eller annan utsedd person skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

VALBEREDNINGEN 

22 § Valberedningen
Valberedning / alternativt medlemmar ska presentera sitt förslag på styrelse till föreningen senast 2 veckor innan årsmötet. Föreningen ska då även presentera inkomna förslag på tillgänglig plats för medlemmarna senast 2 veckor innan årsmötet.

STYRELSEN 

23 § Sammansättning 
Styrelsen består av ordförande samt minimalt 2, maximalt 7, övriga ledamöter och maximalt 4 suppleanter. Vid förhinder av ledamot inträder suppleant i dennes ställe. Ledamot har rätt att själv välja vilken suppleant som skall fungera som ersättare. Vid årsmöte har styrelseledamöter och suppleanter yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt på samma sätt som föreningens medlemmar. Vid styrelsemöten har suppleanter yttranderätt och förslagsrätt. Rösträtten gäller vid förhinder av ledamot om suppleant inträder i dennes ställe.

24 § Styrelsens åligganden 
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ. Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att
– tillse att för föreningen gällande regler iakttas,
– verkställa av årsmötet fattade beslut,
– planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
– ansvara för och förvalta föreningens medel,
– tillställa revisorn räkenskaper m.m. enligt 21 §,
– förbereda årsmöte

Ordföranden
– är föreningens officiella representant,
– skall leda styrelsens förhandlingar och arbete
– skall övervaka att föreningens stadgar och övriga regler efterlevs.
Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Sekreteraren
– kallar till möten och förser styrelsen med dagordning i god tid före mötet,
– för protokoll över styrelsens möten,
– ansvarar för att föreningens historia dokumenteras,
– förvaltar protokoll, skrivelser etc.
– ser till att fattade beslut har verkställts,
– underteckna utgående handlingar, om inte styrelsen bestämt annat,
– årligen upprättar förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören
– ansvarar för av ordf. attesterade utbetalningar samt tillser att fordringar krävs in,
– för bok över föreningens räkenskaper samt informerar övriga styrelsen därom,
– skall årligen upprätta ekonomisk redovisning.

25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, enligt tidigare beslut eller då minst halva antalet ledamöter/suppleanter begärt det. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom röstning via telefon eller e-mail. Detta skall i så fall redovisas på nästa mötesprotokoll. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av ordföranden samt en protokolljusterare, alternativt två protokolljusterare som ordföranden utser. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

26 § Skiljeklausul 
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i stadgar, avgöras med hjälp av opartisk utomstående skiljeman. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett.

 

0